Algemene voorwaarden

WEBSHOP LEERSTUDIO BV

(Laatste update: 01/06/2021)

Artikel 1 – Identiteit van de Verkoper

Leerstudio BV
Berkenlaan 10
9100 Sint-Niklaas

E-mailadres:
Telefoonnummer: +32 480/61.71.04
Ondernemingsnummer: BE0749.524.938
Bankrekeningnummer: BE88 0018 8797 3341

Artikel 2 – Definities

“Verkoper”: Leerstudio BV, met identificatiegegevens zoals opgenomen onder Artikel 1.

“Koper”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via deze Webshop, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

“Consument”: elke Koper (niet rechtspersoon) die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via de Webshop, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

“Webshop”: www.leerstudio.be/webshop

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper aan de Koper en de rechtsverhoudingen tussen de Koper en de Verkoper.
 2. Door het plaatsen van een bestelling op de Webshop verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 3. De eventuele nietigheid van één van of een deel van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. De Verkoper heeft het recht om ten alle tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Koper dient de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 4 – Aanbod, bestellingen en aankopen

 1. Elk aanbod op de Webshop is louter informatief en vrijblijvend, en kan op elk ogenblik worden aangepast of ingetrokken. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 2. De beschrijvingen van de producten op de Webshop zijn zo getrouw mogelijk en zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Desondanks is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. De Verkoper is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten. De bij de producten bijhorende fotos zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de opgegeven prijs.
 3. De overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper komt slechts tot stand nadat de Koper een bestelling heeft geplaatst op de Webshop en nadat de Verkoper deze bestelling heeft bevestigd via e-mail (Orderbevestiging) met een samenvatting van de bestelling.
 4. Consumenten kunnen niet betalen via overschrijving maar enkel via debet- of kredietkaart. Bestellingen van Consumenten zijn slechts definitief na ontvangst van de goedkeuring van de betalingstransactie met debet- of kredietkaart door de uitgever van de kaart.

Artikel 5 – Herroepingsrecht Consumenten

 1. De Consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen (nadat hij/zij het product fysiek in bezit krijgt) zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Een professionele Koper heeft geen herroepinsgrecht.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Consument de Verkoper hiervan ondubbelzinnig op de hoogte te brengen per gewone e-mail (met vermelding van de terug te sturen producten en een bankrekeningnummer voor de terugbetaling), of via het modelformulier voor herroeping (op te sturen via e-mail).
 3. In geval van herroeping zal de Consument de desbetreffende producten op eigen kosten terugsturen naar de Verkoper, ofwel (na afspraak via telefoon/mail) komen afgeven in de fysieke winkel van de Verkoper. De Verkoper zal binnen de 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende producten de volledige aankoopprijs (exclusief de kosten voor terugzending) terugbetalen via overschrijving. De terugbetaling van de originele leveringskosten door de Verkoper verloopt steeds pro rata.
 4. Tijdens de periode van het herroepingsrecht zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal de producten onbeschadigd en in originele verpakking terugsturen. Indien één of meerdere producten beschadigd terugkomen bij de Verkoper zal de Koper instaan voor de waardevermindering.

Artikel 6 – Prijs

 1. Alle prijzen (in Euro) op de Webshop zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendingskosten. Tijdens het online bestelproces en in de Orderbevestiging zal worden aangegeven hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden.
 2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen vermeld op de Webshop op elk moment te wijzigen. De Verkoper is niet verplicht om bestellingen te leveren die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie op de Webshop of in het geval van duidelijke foutieve prijszetting. Indien er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld, zal de Verkoper deze onmiddellijk corrigeren en de Koper op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft de Koper het recht om van de aankoop af te zien.

Artikel 7 – Betaling

 1. Consumenten kunnen enkel voor levering betalen via online betaling. Professionele Kopers kunnen ook betalen via overschrijving.
 2. De online betalingen worden verwerkt via Mollie om de veiligheid van de online transactie te verzekeren. De kaartinformatie wordt verwerkt via een SSL (secured socket layer)-verbinding. De Verkoper is niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden. Indien de betaling geweigerd wordt door de bank/financiële instelling, wordt de bestelling uitgesteld. De Verkoper kan in geval van weigering in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen in de levering of voor de niet-levering.
 3. In geval van betaling door overschrijving (door een professionele Koper) behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelde producten pas te leveren na toekomen van de betaling op de bankrekening van de Verkoper.

Artikel 8 – Levering

 1. De bestelde producten zullen worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling aangegeven adres, of kunnen (na afspraak via telefoon/mail) worden opgehaald in de fysieke winkel van de Verkoper.
 2. Leveringen door de Verkoper gebeuren enkel in België en Nederland.
 3. Bestelde producten zullen zo snel mogelijk worden opgestuurd, normaal binnen de week na bevestiging van de bestelling.
 4. De op de Webshop aangeboden producten zijn enkel leverbaar zolang de voorraad strekt. Indien een product niet kan geleverd worden (door een fout in de voorraad, een beperkte voorraad of indien het product beschadigd blijkt), zal de Verkoper contact opnemen met de Koper. In dat geval kan de Koper in overleg met de Verkoper kiezen om de bestelling te laten leveren van zodra de producten opnieuw voorradig zijn of om de bestelling te annuleren. In geval van annulatie van de bestelling, zal de Verkoper de Koper binnen maximaal 5 werkdagen terugbetalen via overschrijving.
 5. Indien de geleverde producten tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenstemmen met de bestelde producten (zoals vermeld in de Orderbevestiging), zal de Koper de Verkoper hiervan verwittigen binnen de 5 werkdagen na ontvangst en de producten terugsturen binnen de 14 werkdagen na ontvangst.

Artikel 9 – Aanvaarding en garantie

 1. De Verkoper garandeert dat de geleverde producten conform zijn aan de bestelling van de Koper en dat ze voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.
 2. De Koper dient direct bij ontvangst van de aangekochte producten een eerste verificatie uit te voeren en dient direct identificeerbare afwijkingen binnen de 48 uur na ontvangst schriftelijk (per post of via mail) mee te delen aan de Verkoper.
 3. Het in gebruik nemen van de door de Verkoper geleverde producten wordt beschouwd als zijnde aanvaarding en geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten, en bevrijdt de Verkoper van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikels 9 en 10 van de algemene voorwaarden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect) die de Koper of een derde zou lijden door gebruik van de geleverde producten.
 2. De Verkoper kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien een product niet overeenstemt met de verwachtingen van de Koper nadat deze laatste het gebruikt heeft.
 3. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in elk geval beperkt tot het bedrag van de aankoop.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden zijn/haar verplichtingen na te komen, en kan hij/zij ofwel de verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil van de Verkoper die de nakoming van de verplichtingen van deze laatste geheel of gedeeltelijk verhindert, zoals (niet-limiatief) brand, bedrijfsstoringen, storingen in een telecomnetwerk of -verbinding, het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Webshop, etc.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

 1. De Verkoper blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op de door haar geleverde producten.
 2. Het is de Koper (noch derden) niet toegelaten om oneigenlijk gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten en/of wijzigingen aan te brengen aan de geleverde producten. De geleverde producten, noch delen ervan (zoals tekeningen, teksten, logo’s, merken, kleurencombinaties) mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder de voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Artikel 13 – Klachten en geschillen

 1. In geval van eventuele klachten kan de Koper de Verkoper contacteren op of +32 480/61.71.04
 2. Op alle overeenkomsten en verhoudingen tussen de Koper en de Verkoper is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van de maatschappellijke zetel van de Verkoper zijn bevoegd in geval van geschillen.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van een geschil tussen de Verkoper en de Consument is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De Consumentenombudsdienst kan bereikt worden via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be


MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan : Leerstudio BV,

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep.

  - Besteld op (datum):
  - Bestelnummer:
  - Beschrijving terug te sturen goederen:

  - Naam Consument:
  - Adres Consument:
  - Datum:


VORMINGEN LEERSTUDIO VZW

(Laatste update: 01/06/2021)

Artikel 1 – Identiteit van de Aanbieder

Leerstudio VZW
Regentiestraat 27/bus 2
9100 Sint-Niklaas

E-mailadres:
Telefoonnummer: +32 480/61.71.04
Ondernemingsnummer: BE0711.817.969
Bankrekeningnummer: BE51 0018 4969 9262

Artikel 2 – Definities

“Aanbieder”: Leerstudio VZW, met identificatiegegevens zoals opgenomen onder Artikel 1.

“Deelnemer”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere studiedagen en workshops volgt bij de Aanbieder.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Aanbieder aan de Deelnemer en de rechtsverhoudingen tussen de Deelnemer en de Aanbieder.
 2. Door de inschrijving voor een studiedag of workshop verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 3. De eventuele nietigheid van één van of een deel van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. De Aanbieder heeft het recht om ten alle tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Deelnemer dient de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 4 – Aanbod, inschrijvingen en annulering

 1. Inschrijvingen voor studiedagen en workshops kunnen enkel online gebeuren. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.
 2. Een inschrijving is geldig en definitief indien de Aanbieder het online inschrijvingsformulier vóór de uiterste inschrijvingsdatum heeft ontvangen en zodra de Aanbieder de betaling van de factuur heeft ontvangen.
 3. Voor studiedagen en workshops is het aantal deelnemers beperkt. De volgorde van inschrijvingen is bepalend. De ontvangst van de factuur garandeert de deelname van de Deelnemer.
 4. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de workshop of studiedag te verplaatsen of te annuleren als er te weinig Deelnemers zijn of in geval van overmacht. In geval van annulatie volgt zo snel mogelijk de terugstorting van het inschrijvingsgeld.
 5. De Deelnemer wordt zonder tegenbericht verwacht op de studiedagen en workshops waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven.
 6. Alle praktische informatie kan teruggevonden worden op de website onder de betreffende activiteit: leerstudio.be/workshops

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

 1. De Aanbieder blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op de door aangeboden en gegeven studiedagen en workshops, alsook van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op het bijhorende cursusmateriaal (zoals presentaties, hand-outs, didactisch materiaal, etc.).
 2. Het is de Deelnemer (noch derden) niet toegelaten om de inhoud van de studiedagen en workshops alsook het cursusmateriaal, noch delen ervan (zoals tekeningen, teksten, logo’s, merken, kleurencombinaties) te kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Aanbieder.

Artikel 6  – Klachten en geschillen

Op alle overeenkomsten en verhoudingen tussen de Deelnemer en de Aanbieder is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Aanbieder zijn bevoegd in geval van geschillen.